مطالب پیشنهادی ویکی مهر

کد خبر : 504
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۶:۵۷
10,671 views بازدید

معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم فارسی ششم

معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم فارسی ششم به صورت کاملا اختصاصی به همراه پیام درس و توضیحات کامل در مورد خان های گفته شده در این درس می توانید در ویکی مهر ببینید. در این مطلب ما برای شما تمام کلماتی را که به نوعی در ارتباط با درس بودن تحت عنوان معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم […]

معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم فارسی ششم

معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم فارسی ششم به صورت کاملا اختصاصی به همراه پیام درس و توضیحات کامل در مورد خان های گفته شده در این درس می توانید در ویکی مهر ببینید.

در این مطلب ما برای شما تمام کلماتی را که به نوعی در ارتباط با درس بودن تحت عنوان معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم آماده کرده ایم که شما میتوانید با مطالعه ی آن ها تدریس بهتر و غنی تری را ارائه دهید.

معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم فارسی ششم

معنی واژه ها، به ترتیب سطرها و بیت ها
هفت خان: نام هفت مرحله از جنگهای رستم
رخش: اسم اسب رستم؛ در لغت به معنی رنگ سرخ و سفید مخلوط شده است.

مرحله: فاصلهی بین دو منزل که مسافر طی میکرده است، قسمت
زابلستان: نام شهری در استان سیستان و بلوچستان

اهریمن: شیطان و ابلیس
قوی پنجه: زورمند، توانا

کیکاووس: پادشاه نادان و بیارادهی ایرانی
سخت: پُر از رنج و زحمت

دیوان: جمع دیو، موجودات خیالی و ترسناک
تیمار کردن: مراقبت کردن، خدمت کردن، رسیدگی به آب و خوراک حیوان.

رهایی: آزادی
نخجیر: شکار، حیوانی را که شکار کنند.

در ادامه شاهد معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم از کتاب فارسی ششم ابتدایی خواهید بود.

بند: طناب، ریسمان، اسارت
فرجام: پایان، آخرکار، عاقبت کار

اژدها: جانور افسانهای بزرگ به شکل سوسمار که اغلب دو سر دارد.
دیده: چشم

پیکار: جنگ
پرخاش: جنگ و ستیزه جویی، دُرشتی

نبرد: جنگ
سُم: قسمت انتهایی انگشتان حیوانات که مثل کفش برای آنهاست.

چاکچاک: پاره پاره
آذر گُشسب: آتش تند و تیز، در شاهنامه کنایه از هرچیز مورد نیایش آمده و نیز اسم یکی از پهلوانان است.

سهمگین: خوفناک، ترسآور، ترسناک
یال: موهای بلند پشت گردن اسب

بَر: سینه، تن
دلیر: شجاع، در اینجا همان رستم است.

معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم

بدینسان: به اینگونه
هفت « دیو سپید: در خان هفتم که رستم و اولاد به محلّ زندگی دیو رسیدند، رستم دست و پای » کوه اولاد دیو را بست و سپس به غار حمله کرد و دیو سپید را از پا درآورد.

قصد: خواست و اراده برای انجام کاری
ز بهر: به خاطر

حیله: مکر و فریب
نیایش: راز و نیاز کردن با خداوند

چیره: غالب: پیروز (چیرگی: پیروزی)
داور: انصاف دهنده، خدای تعالی

خم: در این درس به معنی حلقهی طناب
دادگر: کسی که با عدالت رفتار میکند.

کمند: طناب، بند، ریسمان
گُردی: پهلوانی، دلیری

سعی کنید معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم را به صورت یکجا به دانش آموز ارائه نکنید و آن ها را راهنمایی کنید تا به بهترین شیوه نسبت به پیدا کردن معانی کلمات جستجو نمایند.

بیم: ترس
اُولاد: نام دیوی است که در خان پنجم، رستم با وی و سپاهیانش مواجه میشود و آنها را تا رو مار میکند.

دستگاه: شکوه، قدرت، عظمت
ارژنگ دیو: نام یکی از سرداران دیو سپید است. ششمین خان رستم، جنگ با ارژنگ دیو است.

معنی جمله ها
از هفت خان رست گذشته است معنی: به کنایه: توانسته است، مراحل دشواری را پشت سر بگذارد و به موفقیّت برسد.

دیوها را از پای درمیآورد.
معنی: به کنایه: دیوها را نابود میکرد.

رخش به تنگ میآید.
معنی: به کنایه: رخش، خسته میشود.

معنی بیت های درس هفت خان رستم فارسی ششم

بیت ۱ : خروشید و جوشید و برکَند خاک زسُمّش زمین شد همه، چاک چاک
معنی: رخش، شیهه کشید و جَست و خیزکُنان، از شدّت خشم با ضربههای سُمّش، زمین را پاره پاره کرد.

نکته ی آرایه ای: در این بیت مبالغه به کار رفته است: در خشم رخش، اغراق شده است.

بیت ۲ : بزد تیغ و بنداخت از بَر، سرش فرو ریخت چون رود، خون از بَرش
معنی: رستم با شمشیر، سرش را از تن جدا کرد و خونِ فراوانی از تن اژدها جاری شد.

نکته های آرایه ای: تشبیه: خون: مشبّه و رود: مشبّهٌبه / در ریخته شدن خون، مبالغه شده است.

بیت ۳ : بینداخت چون باد، خَمّ کمند سر جادو آورد ناگه به بند
معنی: رستم با سرعت بسیار، طناب را به طرف جادوگر پرتاب کرد و سرش را با ریسمان بست و او را اسیر کرد.

نکته های آرایه ای: چون باد ← تشبیه / کنایه در سرعت بسیار دارد و مبالغه شده است.

بیت ۴ : میانش به خنجر به دو نیم کرد دل جادوان زو پُر از بیم کرد
معنی: با خنجر، جادوگر را از کمر، نصف کرد و تمام جادوگران از این اتّفاق ترسیدند.

بیت ۵: چو رستم بدیدش برانگیخت اسب بدو تاخت مانند آذرگشسب
معنی: وقتی رستم او را دید، اسبش را به حرکت درآورد و مانند آتش تندی، به سرعت روانه شد.

نکته های آرایه های ادبی درس هفت خان رستم ششم ابتدایی

حرف ربط است؛ بنابراین، نباید با ،» وقتی که « ،» زمانی که « در مصراع اوّل به معنی » چو « : نکتهی دستوری
ارژنگ دیو است. ،» او « نشانهی تشبیه )ادات تشبیه( اشتباه کرد. / مرجع
نکته های آرایه ای: مانند آذرگشسب ← تشبیه / تاختن مانند آذر گشسب: کنایه از تند و سریع حرکت کردن
بیت ۶: سر و گوش بگرفت و یالش دلیر سر از تن بکندش به کردار شیر
معنی: رستم سر و گردن ارژنگ دیو را گرفت و مانند شیر شجاع و قوی سرش را از تن جدا کرد.

مانند( شیر ← تشبیه ₌) نکته ی آرایه ای: به کردار
بیت ۷: ز بهرِ نیایش، سر و تن بشُست یکی پاک جای پرستش بجُست
معنی: رستم برای راز و نیاز با خداوند، خودش را شُست و جای پاکی را برای عبادت کردن پیدا کرد.

نکته ی دستوری: نیایش، متمّم است و سر و تن، مفعول میباشد. / پاک جای، ترکیب وصفی مقلوب است: جای
پاک / یکی پاک جای پرستش، گروه مفعولی است.
بیت ۸ : از آن پس نهاد از برِ خاک، سر چنین گفت: کای داورِ دادگر!
معنی: بعد از این مشغول عبادت و راز و نیاز با خداوند شد و گفت: ای خداوند بزرگ و عادل!

نکتهی دستوری: داور دادگر، ترکیب وصفی است و نقش منادا دارد.
نکتهی آرایهای: سر بر خاک نهاد: کنایه از فروتنی و فرمانبُرداری کردن. در این درس یعنی راز و نیاز کردن.
نکتهی ادبی: این بیت: موقوف المعانی است و با بیت بعدی کامل میشود.

معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم فارسی ششم

بیت ۹: ز هَر بد، تویی بندگان را پناه تو دادی مرا، گُردی و دستگاه
معنی: پروردگارا! در برابر تمام بدیها، پناهگاه بندگانت هستی و تو به من پهلوانی، قدرت و عظمت دادهای.

است و حرف » به « به معنی » را « ، در مصراع اوّل، نشانهی مفعولی نیست و در مصراع دوم » را « : نکتهی دستوری
به من( ₌ اضافه میباشد )

پیام درس هفت خان رستم فارسی ششم
این درس درباره ی هفت خان رستم مطالبی گفته است. رستم برای نجات دادن کیکاووس، پادشاه ایران، به مازندران میرود و با دیوها میجنگد. رستم در این سفر، هفت مرحلهی سخت و دشوار را طی میکند که به آن هفت خان میگویند.

در انتها در صورتی که تمایل دارید از این مطلب نیز بازدید نمایید:

معنی کلمات درس داستان من و شما فارسی ششم ابتدایی

به این پست امتیاز دهید.
منابع :
نویسندگان :
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 1 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 1
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

hasty شنبه , ۲۰ آبان ۱۳۹۶ - ۱۹:۱۰

فوق الاده عالی وپرکاربردممنونم از فرستنده گرامی👍