مطالب پیشنهادی ویکی مهر

کد خبر : 506
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۲۶
2,629 views بازدید

نمونه سوال درس هفت خان رستم فارسی ششم دبستان

نمونه سوال درس هفت خان رستم فارسی ششم دبستان به صورت تفکیکی و به صورت فایل pdf و همراه با نمونه ی تایپ شده جهت ویرایش برای شما معلمین گرامی قرار گرفته است که میتوانید از آن استفاده ببرید. نمونه سوال درس هفت خان رستم فارسی ششم دبستان معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم فارسی ششم ۱٫ معنی واژگان زیر را بنویس. […]

نمونه سوال درس هفت خان رستم فارسی ششم دبستان

نمونه سوال درس هفت خان رستم فارسی ششم دبستان به صورت تفکیکی و به صورت فایل pdf و همراه با نمونه ی تایپ شده جهت ویرایش برای شما معلمین گرامی قرار گرفته است که میتوانید از آن استفاده ببرید.

نمونه سوال درس هفت خان رستم فارسی ششم دبستان

معنی کلمات و بیت های درس هفت خان رستم فارسی ششم

۱٫ معنی واژگان زیر را بنویس.
۱ – اهریمن: ۲ – پیکار: ۳ – قویپنجه: ۴ – تیمار:
۵ – فرجام: ۶ – کوفتن: ۷ – سهمگین: ۸ – گُرد:

۲٫ معنی دو بیت زیر را بنویس.
۱ – میانش به خنجر به دو نیم کرد دل جاودان زو پر از بیم کرد
۲ – بینداخت چون باد، خمّ کمند سر جادو آورد ناگه به بند

۳ . هفتخان رستم را به ترتیب بنویس.
خان اوّل: خان دوم: خان سوم:
خان چهارم: خان پنجم: خان ششم:
خان هفتم:

۴٫ معنای کنایی هر عبارت را بنویس.
۱ – از هفتخان گذشتن: ۲ – به تنگ آمدن: ۳ – از پای درآوردن:
۴ – در خانهی کسی همیشه باز بودن: ۵ – آب در هاون کوبیدن:

۵ . مانند نمونه واژههایی از متن درس بیابید و در شکل بنویسید.
و
ساخت
ساز

سوال پنج هفت خان رستم

۶ . معنای درست هر واژه را از بین گزینهها انتخاب کن.
۱ – فرجام: )پایان- انجام( ۲ – پیکار: )گریز- ستیز(

توجه داشته باشید در انتهای این مطلب نمونه سوال درس هفت خان رستم به صورت با کیفیت با فرمت pdf قرار گرفته است که میتوانید از آن جهت پرینت گرفتن استفاده نمایید.

۷ . واژههای مناسبی پیدا کن و عبارت زیر را کامل کن.
». پس از کمی گفتوگو، رستم به حیلهگری او پی میبرد و برای چیرگی بر او از خدا یاری میخواهد «
بعد از کمی صحبت، رستم ……….. و برای ………. از خدا کمک میخواهد.

۸ در هر جمله چیست؟ » راهی « . معنی واژهی
۱ – پهلوان، سوار بر رخش از زابلستان راهی مازندران میشود.
۲ – رستم، بیابانی سخت و راهی دراز را پشت سر نهاده است.

۹٫ با توجّه به هر جمله، جاهای خالی را پر کن.
۱ – رستم با خدای خود به راز و نیاز میپردازد و او را سپاس ……….. .
۲ هفتخان، نام هفت مرحله از نبردهای رستم با نیروهای ………… و گذشتن از دشواریهاست.

۱۰ را برای هر واژه قرار دهید. » گذار « یا » گزار « . شکل صحیح
۱ – سپاس: ……….. ۲ – بنیان: ……….. ۳ – نماز: ………. ۴ – قانون: ……….

نمونه سوال فارسی خوانداری ششم درس هفت خان رستم

۱۱ دارد؟ مشخّص کنید. » کنایه « و کدام بیت آرایهی » مبالغه « . کدام بیت آرایهی
۱ – بزد تیغ و بنداخت از بَر، سرش فرو ریخت چون رود، خون از بَرش
۲ – شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب
۳ – از آن پس نهاد از بر خاک، سر چنین گفت: کای داور دادگر
۴ – گل یکی دو پیرهن بیشتر ز غنچه پاره کرده است

۱۲ . حروف اصلی هر گروه از همخانوادههای زیر را بنویس.
۱ – مبصر، بصیر، بصیرت: ۲ – غریبی، غربت، مغرب
۳ – حسّ، احساس، محسوس

۱۳ . از میان واژگان زیر کدامیک از کلمات، جمع است؟
دیوان، زابلستان، اژدها، پهلوان، مازندران، یزدان، جادوگران

۱۴ . در میان گروه واژگان زیر، غلطهای املایی را بیابید و صحیح هر یک را بنویسید.
اهریمنی و شیطانی- هفتخوان رستم- تیمار و نخجیر- دیده گان میگشاید- نبردی صهمگین- سپاس گذاری و
تشکّر- قصد فریب- هیله و مَکر- اُلاد دیو- آزر گشسب- تلخیس و بازنویسی

۱۵ . بیت زیر از چند جمله تشکیل شده است؟
ز بهر نیایش سر و تن بشست یکی پاک جای پرستش بجست

۱۶ . عبارت زیر ما را به یاد ضربالمثل ………. میاندازد.
ما باید هرکاری را در زمان و موقع مناسب آن انجام دهیم به خصوص اگر کمک به دیگران باشد. وقتی زمان «
». مناسب کاری بگذرد دیگر فایدهای نخواهد داشت

۱۷ . پاسخ دهید.
۱ – معنی نخجیر؟ …………
۲ دارای چه آرایهای هستند؟ …………. » دم به تله ندادن « و » سر به هوا بودن « –
۳ – به کمک کدام حس، پدیدهها و اشیا را میشناسیم؟
۴ مربوط به کدام خان است؟ » بزد تیغ و بنداخت از بَر، سرش/ فرو ریخت چون رود، خون از بَرَش « – بیت

۱۸ . با مراجعه به اعلام )نام نامه( کتاب، موارد زیر را معرّفی کنید.
۱ – رستم ۲ – رخش ۳ – اولاد ۴ -ارژنگ دیو ۵ – دیو سپید

۱۹ . یک نمونه مبالغه مثال بزنید.

۲۰ کامل کنید. » امّا، ولی، بنابراین، و « . جاهای خالی را با
چند وقت پیش داستانی دربارهی خیر و شر خواندم. اینکه سالها پیش خیر و شر برای شنا کردن به دریا رفتند
………… شر زودتر از آب بیرون آمده ……….. لباسهای خیر را پوشید ……….. خیر هم برای اینکه برهنه نماند،
مجبور شد لباسهای شر را بپوشد. و حالا سالهاست که آدمها خیر و شر را اشتباه میگیرند.

در شاهنامه کنایه از چیست؟ » آذر گُشَسب « .۲۱
۱ ( آتش تند ۲ ( یکی از سه آتش مقدّس
۳( هر چیز مورد نیایش و ستایش ۴ ( هر پهلوان زورمند

۲۲ . به بزرگنمایی در بیان حوادث برای افزودن بر تأثیر و قدرت سخن چه میگویند؟
۱( مبالغه ۲ ( تشبیه ۳ ( کنایه ۴ ( ضربالمثل

۳۲٫ املای کدام کلمه با توجّه به معنی آن درست نیست؟
۱ ( همّت: قصد و اراده ۲ ( کمند: ریسمان ۳( غریب: نزدیک ۴ ( فروتنی: تواضع

۲۴ . در کدام گروه، همهی کلمههای داده شده با یکدیگر همخانواده نیستند؟
۱ (مدرسه، درس، تدریس ۲ ( عامل، معلّم، علم ۳ (عدل، عادل، عدالت ۴ (کشف، کاشف، مکتشف

۲۵ نیست؟ » کنایه « ، . کدام گزینه
۱(آب در هاون کوبیدن ۲(به تنگ آمدن ۳(دست را با آب شستن ۴ ( دست روی دست گذاشتن

سوالات جدید درس هفت خان رستم

سوال بیست و ششم درس هفت خان رستم

کدام عبارت کنایه است؟
۱ ( خروشید و جوشید و بر کند خاک ۲( رستم در جنگ با دیوان مازندران گرفتار شد.
۳( فروریخت چون رود، خون از برش ۴ ( رخش به تنگ میآید.

۲۷ . برای اینکه نویسندهی خوبی باشیم لازم است:
۱ ( خوب ببینیم، خوب گوش کنیم. ۲( حسّ چشایی و بویایی را تقویت کنیم.
۳( حسّ لامسه را تقویت کنیم. ۴ ( همهی موارد صحیح است.

۲۸ بیانگر کدامیک از مراحل هفتخان رستم است؟ » بینداخت چون باد، خ م کمند / سر جادو آورد ناگه به بند « .
۱ ( خان سوم ۲ ( خان پنجم ۳ ( خان دوم ۴ ( خان چهارم

برای دانلود نمونه سوال درس هفت خان رستم فارسی ششم دبستان اینجا کلیک کنید

به این پست امتیاز دهید.
منابع :
نویسندگان :
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.