مطالب پیشنهادی ویکی مهر

کد خبر : 119
تاریخ انتشار : جمعه ۲۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۹
608 views بازدید

نمونه سوال درس گرما و ماده علوم چهارم ابتدایی

نمونه سوال درس گرما و ماده علوم چهارم ابتدایی به صورت تایپ شده و آماده برای ویرایش برای شما معلمین گرانقدر تهیه شده است. این نمونه سوال ها مربوط به درس گرما و ماده از علوم چهارم ابتدایی است که میتوانید به راحتی نسبت به کپی و ویرایش آن اقدام نمایید. همچنین میتوانید هر تعداد سوال را که خواستید از آن کم یا زیاد نمایید […]

نمونه سوال درس گرما و ماده علوم چهارم ابتدایی

نمونه سوال درس گرما و ماده علوم چهارم ابتدایی به صورت تایپ شده و آماده برای ویرایش برای شما معلمین گرانقدر تهیه شده است.

این نمونه سوال ها مربوط به درس گرما و ماده از علوم چهارم ابتدایی است که میتوانید به راحتی نسبت به کپی و ویرایش آن اقدام نمایید.

همچنین میتوانید هر تعداد سوال را که خواستید از آن کم یا زیاد نمایید و توجه داشته باشید که مشکلات مربوط به فایل های pdf که همان بهم ریختگی در زمان انتقال به ورد است را نخواهد داشت.

نمونه سوال درس گرما و ماده علوم چهارم ابتدایی

۱- ﻭﺳﯿﻠﻪ ﯼ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﻣﺎ، …………. ﻧﺎﻡ ﺩﺍﺭﺩ.
۲- ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺭﺍ ﻋﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ، …………. ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ.
۳- ﻓﻠﺰﺍﺕ ﮔﺮﻣﺎ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ …………. (ﺑﺪ – ﺧﻮﺏ) ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
۴- ﮔﺮﻡ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﺎﺩﻩ ﻣﻮﺟﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﻣﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.(ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ)
۵- ﻓﻼ‌ﮐﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺎﯾﻌﺎﺕ ﮔﺮﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ. (ﺩﺭﺳﺖ ﺍﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﺎﺩﺭﺳﺖ)
۶- ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺩﻣﺎ ﺍﺯ ﭼﻪ ﻭﺍﺣﺪﯼ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟
ﺍﻟﻒ) ﮐﯿﻠﻮﮔﺮﻡ ﺏ) ﻟﯿﺘﺮ
ﺝ) ﺩﺭﺟﻪ ﯼ ﺳﻠﺴﯿﻮﺱ ﺩ) ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ
۷- ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﻓﻠﺰﯼ، ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭼﻮﺑﯽ ﻭ ﯾﮏ ﻗﺎﺷﻖ ﭘﻼ‌ﺳﺘﯿﮑﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺁﺏ ﺩﺍﻑ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﯾﻢ، ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۱۵ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﮐﺪﺍﻡ ﻗﺎﺷﻖ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻍ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ؟
ﺍﻟﻒ) ﻗﺎﺷﻖ ﻓﻠﺰﯼ ﺏ) ﻗﺎﺷﻖ ﭼﻮﺑﯽ
ﺝ) ﻗﺎﺷﻖ ﭘﻼ‌ﺳﺘﯿﮑﯽ ﺩ) ﻫﺮ ﺳﻪ ﻗﺎﺷﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺩﺍﻍ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
۸- ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺭﺳﺎﻧﺎﯼ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﺍﺳﺖ؟
ﺍﻟﻒ) ﭘﺸﻢ ﺏ) ﻫﻮﺍ
ﺝ) ﺁﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻢ ﺩ) ﺷﯿﺸﻪ
۹- ﺟﺴﻤﯽ ﮔﺮﻡ ﺗﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ …………. ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺍﻟﻒ) ﺟﺮﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺏ) ﺩﻣﺎﯼ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ
ﺝ) ﺣﺠﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺩ) ﺭﻧﮓ ﺗﯿﺮﻩ

مجموعه سوالات درس گرما و ماده پایه چهارم دبستان

۱۰- ﮐﺪﺍﻡ ﻣﺎﺩﻩ ﺭﺳﺎﻧﺎﯼ ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻣﺎ ﺍﺳﺖ؟
ﺍﻟﻒ) ﺁﻫﻦ ﺏ) ﻫﻮﺍ
ﺝ) ﺷﯿﺸﻪ ﺩ) ﺁﺏ
۱۱- ﻫﺮ ﺟﺴﻢ ﺗﯿﺮﻩ، ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺟﺬﺏ ﮔﺮﻣﺎﯼ …………. ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺗﺎﺑﺶ ﮔﺮﻣﺎﯾﯽ …………. ﺩﺍﺭﺩ.
ﺍﻟﻒ) ﮐﻤﺘﺮ- ﮐﻤﺘﺮ ﺏ) ﺑﯿﺸﺘﺮ – ﺑﯿﺸﺘﺮ
ﺝ) ﮐﻤﺘﺮ – ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩ) ﺑﯿﺸﺘﺮ – ﮐﻤﺘﺮ
۱۲- ﭼﺮﺍ ﺩﺳﺘﻪ ﯼ ﯾﮏ ﻗﺎﺑﻠﻤﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﻨﺲ ﭼﻮﺏ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻓﻠﺰ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؟
ﺍﻟﻒ) ﭼﻮﺏ ﺭﺳﺎﻧﺎﯼ ﮔﺮﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﻟﯽ ﺑﺪﻧﻪ، ﻓﻠﺰﯼ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﺳﺎﻧﺎﯼ ﮔﺮﻣﺎﺳﺖ.
ﺏ) ﻫﺮ ﺩﻭ ﻧﺎﺭﺳﺎﻧﺎﯼ ﮔﺮﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺝ) ﻫﺮ ﺩﻭ ﺭﺳﺎﻧﺎﯼ ﮔﺮﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺩ) ﭼﻮﺏ ﺭﺳﺎﻧﺎﯼ ﮔﺮﻣﺎ ﻭ ﺑﺪﻧﻪ ﯼ ﻓﻠﺰﯼ ﻧﺎﺭﺳﺎﻧﺎﯼ ﮔﺮﻣﺎﺳﺖ.
۱۳- ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﺩﺭ ﺍﺛﺮ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﮔﺮﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ؟
ﺍﻟﻒ) ﺧﻂ ﮐﺶ ﭼﻮﺑﯽ ﺏ) ﺧﻂ ﮐﺶ ﻓﻠﺰﯼ
ﺝ) ﺧﻂ ﮐﺶ ﭘﻼ‌ﺳﺘﯿﮑﯽ ﺩ) ﺧﻂ ﮐﺶ ﮊﻟﻪ ﺍﯼ
۱۴- ﮐﺪﺍﻡ ﯾﮏ ﮔﺮﻣﺎ ﺭﺍ ﺯﻭﺩﺗﺮ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻨﺪ؟
ﺍﻟﻒ) ﻟﯿﻮﺍﻥ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﯼ ﺏ) ﻟﯿﻮﺍﻥ ﮐﺎﻏﺬﯼ
ﺝ) ﻟﯿﻮﺍﻥ ﻓﻠﺰﯼ ﺩ) ﻟﯿﻮﺍﻥ ﭘﻼ‌ﺳﺘﯿﮑﯽ

پاسخنامه ی نمونه سوال درس گرما و ماده علوم چهارم ابتدایی

۱- ﺩﻣﺎﺳﻨﺞ

۲-ﺭﺳﺎﻧﺎﯼ ﮔﺮﻣﺎ

۳-ﺧﻮﺏ

۴-ﻏﻠﻂ

۵-ﻏﻠﻂ ﺑﺮﺍﯼ ﺁﺏ ﺳﺮﺩ ﺍﻡ ﺍﺳﺖ

۶-ﺝ

۷-الف

۸-ﺝ

۹-ﺏ

۱۰-ﺏ

۱۱=ﺏ

۱۲-ﺍﻟﻒ

۱۳-ﺏ

۱۴- ﺝ

به این پست امتیاز دهید.
منابع :
نویسندگان : ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 2 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 2
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

حمیده جمعه , ۲۱ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۲

اینقدر فایل پی دی اف دانلود کردیم که یه عالمه هم واترمارک شدن رو گذاشته بودن.

سهیلا یزدی شنبه , ۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۸:۰۹

اینقدر دنبال نمونه سوال برای این درس گشتم که نگو
نمونه سوال درس گرما و ماده کلاس چهارم دبستان خوب بود برای درس های بعدی هم بازم نمونه سوال بزارید